godlo1 m

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej splowez.pl


Szkoła Podstawowa w Płowężu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej splowez.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: splowez.pl
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i będzie systematycznie dostosowywana do wymogów ustawy.
Oświadczenie sporządzono dnia 20.01.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt:
Szkoła Podstawowa w Płowężu
Tel. 56/ 4958096
Adres e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Płowęż 16

Siedziba Szkoły Podstawowej w Płowężu pod adresem Płowęż 16 znajduje się w przy drodze powiatowej nr P1801C oraz drodze gminnej nr G0113 Płowęż.

Pawilon
Sekretariat szkoły znajduje się w budynku parterowego pawilonu umiejscowionego po prawej stronie od bramki wejściowej na teren placówki. Wejście do budynku pawilonu od strony drogi powiatowej nr P1801C.
Przed wejściem do budynku brak podjazdu przystosowanego do osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe i korytarze w budynku umożliwiają poruszanie się na wózkach inwalidzkich. Brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Osoby niepełnosprawne mogą wchodzić do budynku z psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Stara szkoła
Budynek starej szkoły znajduje się po lewej stronie od bramki wejściowej na teren placówki. Wejście do budynku starej szkoły od strony drogi powiatowej nr P1801C.
Przed wejściem do budynku brak podjazdu przystosowanego do osób niepełnosprawnych.
Drzwi wejściowe i korytarz na parterze budynku umożliwiają poruszanie się na wózkach inwalidzkich. Brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Osoby niepełnosprawne mogą wchodzić do budynku z psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Osoba wyznaczona ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Płowężu to:
Barbara Arent – sekretarz szkoły, tel.56/4958096, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .